ALGEMENE VOORWAARDEN FOCUS OP FRANCHISE
Artikel 1: Definities
1.1 Focus op Franchise, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 72209283, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Leverancier.
1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Klant.
1.3 De natuurlijke persoon die deelneemt aan een adviestraject of (online) training wordt aangeduid als deelnemer. Dit kan dezelfde persoon zijn als klant.
1.4 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Leverancier tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens leverancier waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door leverancier in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
2.3 Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en ondertekende versie van deze algemene voorwaarden.
2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.6 Onder Social Media wordt in deze voorwaarden verstaan: alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie in de vorm van tekst, geluid, beeld en muziek met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke wijze. Met online marketing wordt in deze voorwaarden bedoeld het via internet vermarkten van producten of diensten. Content is in dit verband: de inhoud van op social media te plaatsen uitingen, inclusief beeld- en geluidmateriaal.

2.7 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.8 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.9 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Focus op Franchise en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.10 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.11 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.12 Indien Focus op Franchise niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Focus op Franchise in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
3.1 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Focus op Franchise verstrekte gegevens waarop Focus op Franchise zijn aanbieding baseert. Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Focus op Franchise dient te voldoen, juist en volledig zijn.

3.2 Alle offertes en aanbiedingen van Focus op Franchise zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.3 Focus op Franchise kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Focus op Franchise daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Focus op Franchise anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Focus op Franchise niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Prijs, betaling en incassokosten
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

4.2 Indien klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

4.3 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat Focus op Franchise gerechtigd is schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen, met inachtneming van een termijn van drie maanden. Indien klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Klant komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven kunnen worden aangepast met inachtneming van een overeengekomen index of andere maatstaf.

4.4 Alle facturen dienen door klant te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities (zoals valuta). Bij gebreke van specifieke condities dient klant uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen door storting van het bedrag op een door Focus op Franchise aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. Maandelijkse bedragen worden aan het begin van elke maand gefactureerd.

4.5 Klant is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen.

4.6 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, hanteert Focus op Franchise een uurtarief van €75,- excl. BTW, reis- en verblijfskosten en eventuele andere kosten. Indien derden de prijzen verhogen buiten de invloedsfeer van Focus op Franchise, is Focus op Franchise gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen naar de klant. Denk hiervoor onder andere aan het verhogen van belastingen, heffingen en materiaalkosten.

4.7 Indien klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Focus op Franchise de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4.8 Focus op Franchise is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

4.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.10 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Focus op Franchise echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Leverancier voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer.
5.2 Leverancier zal deelnemer nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Deelnemer dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
5.3 Klant staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Focus op Franchise verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van klant.

5.4 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Focus op Franchise aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Focus op Franchise worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Focus op Franchise zijn verstrekt, heeft Focus op Franchise het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens aan Focus op Franchise ter beschikking heeft gesteld. Focus op Franchise is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Focus op Franchise is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Focus op Franchise het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6: Aanvang, duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst
6.1 Tenzij in de overeenkomst een startdatum is opgenomen, komt een overeenkomst tot stand op de dag dat Focus op Franchise de door klant ondertekende overeenkomst ontvangen heeft.

6.2 Tenzij in de overeenkomst een datum van beeindiging is opgenomen, kent een overeenkomst voor (ondersteuning van) online marketing een minimale looptijd van een jaar en wordt iedere maand stilzwijgend verlengd met een maand, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan na een jaar op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Deze maand gaat in op de datum waarop de volgende contractmaand start. De overeenkomst tussen Focus op Franchise en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Focus op Franchise zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.4 Bij overschrijden van een prijsverhoging van meer dan 30% of indien de werkzaamheden van een van beide partijen in strijd zijn met de wet of goede zede, zijn zowel de klant als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.

6.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Focus op Franchise gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Focus op Franchise bevoegde persoon en de klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Focus op Franchise op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Focus op Franchise een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.7 Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Focus op Franchise gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Focus op Franchise daardoor direct of indirect ontstaan.

6.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Focus op Franchise de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.9 Leverancier heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren

6.10 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online training of download, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Leverancier stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
7.3 Indien leverancier is verhinderd voor een overeengekomen sessie, zal geprobeerd worden de sessie in overleg te verplaatsen. Indien verplaatsing niet mogelijk is, zal het reeds betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen worden teruggestort.
7.4 Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering voor aanvang van een training of traject is klant gehouden 30% van het geoffreerde bedrag te voldoen. Bij annulering van een traject of training met individuele begeleiding is klant gehouden het deel van het bedrag voor de online content te voldoen, vermeerderd met dat deel van de begeleiding waar al gebruik van is gemaakt naar rato verrekend. De gemaakte kosten en gewerkte uren worden bij annulering onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Een losse sessie kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Een verplaatste sessie dient te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats te vinden.
7.6 Leverancier heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
7.7 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online training of download, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen
Artikel 8 Online training
8.1 Indien het aanbod wordt aanvaard en de training online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting.
8.2 Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de omgeving. Bij annulering van de training komt enkel dat deel voor restitutie in aanmerking dat nog niet is vrijgegeven. Indien de gehele content in een keer wordt vrijgegeven komt deelnemer bij annulering geen recht op restitutie toe, tenzij anders overeengekomen.
8.3 Deelnemer ontvangt pas toegang tot de omgeving na betaling van het overeengekomen bedrag.
8.4 Leverancier heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een training aan te passen ter promotionele doeleinden.
8.5 Leverancier voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.
8.6 Doordat voor het geven van de training gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan leverancier niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
8.7 Leverancier behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
8.8 Leverancier is gerechtigd de inhoud van een training uit te breiden, te beperken of aan te passen.
8.9 Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is deelnemer dan ook niet toegestaan een soortgelijk aanbod te creëren in de 12 maanden na het volgen van de training.
8.10 Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van leverancier.
8.11 De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven eigendom van leverancier. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
8.12 Tijdens deelname aan een training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van leverancier.
8.13 Het staat leverancier te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
8.14 Leverancier behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid
Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 10: Rechten van intellectuele eigendom
10.1 Focus op Franchise behoudt zich, tenzij anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op de door Focus op Franchise verstrekte teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en alle overige in het kader van de opdracht aan klant ter kennis gekomen plannen en ideeën. Klant dient met deze gegevens / informatie derhalve zodanig om te gaan dat deze evenmin oneigenlijk gebruikt kunnen / kan worden door derden. In verband hiermee is klant gehouden de ontwerpen slechts te gebruiken op de wijze zoals overeengekomen en zal klant, indien en voor zover van toepassing, de volledige naam van opdrachtnemer vermelden in haar publicaties / uitingen.

10.2 Focus op Franchise behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.3 Focus op Franchise behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde content in latere projecten te gebruiken.

10.4 Focus op Franchise en eventuele onderaannemers (derden) behoudt zich het recht om de voor klant ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.

10.5 Klant is ervoor verantwoordelijk dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Focus op Franchise van materiaal met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Klant vrijwaart Focus op Franchise tegen aanspraken van derden met betrekking tot enige inbreuk van rechten van intellectuele eigendom van die derde.

Artikel 11: Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
11.1 Indien klant, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Focus op Franchise gerechtigd om alle in verband met die opdracht gemaakte kosten bij klant in rekening te brengen, met een minimum van 50% van de nog te betalen (rest)waarde van de volledige opdrachtwaarde. Focus op Franchise zal na betaling van de kosten hetgeen in het kader van die opdracht reeds is ontwikkeld overhandigen aan klant, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in deze voorwaarden.

11.2 Indien klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Focus op Franchise het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Focus op Franchise tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

11.3 De enkele overschrijding van een (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Focus op Franchise niet in verzuim. In alle gevallen komt Focus op Franchise wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Focus op Franchise dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

11.4 Indien een der partijen, na schriftelijke sommatie door de wederpartij, in gebreke blijft om aan een verplichting te voldoen, is de wederpartij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder jegens de andere partij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, onverminderd het recht van de beëindigende partij andere haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen en onverminderd het recht van Focus op Franchise op betaling van reeds geleverde zaken, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.

11.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van klant wijzigt. Focus op Franchise is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van klant vervalt het recht tot gebruik van aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van Focus op Franchise
12.1 Onder andere Facebook, Linkedin, YouTube, Pinterest, Google en Twitter zijn externe, opensource webapplicaties. Focus op Franchise is niet aansprakelijk voor wijzigingen en fouten in de betreffende systemen of functionaliteiten.

12.2 Eventuele aansprakelijkheid van Focus op Franchise wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal viermaal de maandelijkse factuurwaarde (excl. BTW), maar in alle gevallen slechts voor zover de schade gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Focus op Franchise.
12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Focus op Franchise aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Focus op Franchise toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Voor schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst en/of stagnatieschade, die een indirect gevolg is, van de door Focus op Franchise geleverde zaken en / diensten is Focus op Franchise, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Focus op Franchise ter zake van deze schade uitkeert.

12.4 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Focus op Franchise.

12.5 Tenzij nakoming door Focus op Franchise blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Focus op Franchise wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien klant Focus op Franchise onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Focus op Franchise ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Focus op Franchise in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade binnen 96 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Focus op Franchise meldt.

12.7 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Focus op Franchise zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 13: Overmacht
13.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht dat wil zeggen: een tekortkoming, welke aan één der partijen niet kan worden toegerekend en niet is te wijten aan zijn schuld en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt. Ingeval van overmacht zal de betreffende partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende bepalingen wordt gedurende de overmacht opgeschort.

13.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: (I) overmacht van toeleveranciers van Focus op Franchise (II) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door klant aan Focus op Franchise is voorgeschreven, (III) overheidsmaatregelen, (IIII) elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (IIIII) oorlog, pandemie, werkbezetting, staking en algemene vervoersproblemen.

13.3 Indien de overmacht situatie langer dan twee maanden duurt zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van de door overmacht opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebreke van een dergelijke overeenstemming binnen een maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te houden te zijn. Focus op Franchise behoudt evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.

Artikel 14: Wijziging en meerwerk
14.1 Indien Focus op Franchise op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Focus op Franchise. Focus op Franchise is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14.2 Door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel kunnen het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

14.3 Focus op Franchise zal klant informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 15: Vrijwaring
De klant vrijwaart Focus op Franchise voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Focus op Franchise toerekenbaar is. Indien Focus op Franchise uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Focus op Franchise zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Focus op Franchise, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Focus op Franchise en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
16.1 De overeenkomsten tussen Focus op Franchise en klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

16.2 De Rechtbank in het arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Focus op Franchise en klant.
16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.